gaelic_1_fig095Bella is delighted to announce a new strand of work celebrating Gaelic and Scots language and culture with regular content to be published in both languages and in other forms (featuring poetry, music and visual art).

The work will be led by three commissioning editors, from Gaelic: Ruairidh Maciver, Daibhidh Rothach and Rona Dhòmhnallach and Billy Kay, Matthew Fitt and Janet Paisley from Scots. Editor Mike Small said:

“It’s an outstanding group of people who are joining our editorial team – we are going to bring new richness and depth to Bella’s cultural content and stand-up for Scottish culture. We have established a pool of contributors from up and down the country to create content and welcome input and submissions from others. It’s time to take a far more pro-active and confident approach to defending and more importantly celebrating our cultural diversity.”

Matthew Fitt has said: “Bella in Scots is Bonnie and this is a Braw initiative that will help address the treatment of Scotland’s 1.6M Scots speakers as third-class citizens.”

Ruairidh Maciver commented: “I am delighted to be joining Bella Caledonia’s editorial team. I look forward to working with Daibhidh Rothach and Rhona Dhòmhnallach as one of the Gaelic commissioning editors, and to working alongside the new Scots commissioning editors. Bella Caledonia is synonymous with high-quality and innovative online journalism and provides an excellent platform for new writing in Gaelic, which is particularly welcome at a time when Gaelic print journalism is in decline. Bella will draw on and contribute to the rich linguistic landscape in Scotland, representing voices from what Iain Crichton Smith memorably called ‘our three-voiced country.’

The announcement happens as the Scotsman announces the end of its own gaelic pages after 79 years and where attacks on our own culture (s) have become routine. While we will respond to and rebut these attacks our main focus will be on celebration and giving people the same Bella content of commentary and opinion but in our indigenous languages. We will also be celebrating new publications, events, projects and concerts with interviews and features reflecting the cultural revival.

The group have agreed the following working practice. That our different languages and cultures are part of a rich continuum and heritage, it is counter productive (and a historical) to set one against the other. Our languages are living and used in everyday life, so it makes no sense to only value them in a traditional context, nor to think of them as existing only in particular parts of the country.

Gaelic
Tha Bella air leth toilichte sreath ùr de dh’obair ann an Gàidhlig agus a’ Bheurla Ghallta a ghairm. Bithear a’ foillseachadh sgrìobhadh san dà chànan gu cunbhalach, cho math ri obair ann an cruthan eile (leithid bàrdachd, ceòl agus ealain lèirsinneach).

Thèid an obair a stiùireadh le tri deasaichean – airson na Gàidhlig: Ruairidh MacÌomhair, Daibhidh Rothach agus Rona Dhòmhnallach, agus Billy Kay, Matthew Fitt agus Janet Paisley airson na Beurla Gallta.

Thubhairt an deasaiche, Mike Small:

 “’S e buidheann air leth làidir a tha gu bhith a’ cur ri ar sgioba deasachaidh. Tha sinn dol a chur beartas agus doimhneachd ri obair chultarail Bhella, agus seasaidh sinn gu làidir ri cultar na h-Alba. Tha buidheann de chom-pàirtichean againn bho air feadh na dùthcha a’ bhios a’ cruthachadh stuthan ùra, agus cuireamaid fàilte air beachdan sam bith bho chàch. Tha an t-àm ann dòigh-dhèiligidh fada nas misneachaile a chur an sàs ann a bhith a’ dìon agus a’ moladh ar n-iomadachd chultarail.

Thubhairt Mata Fitt: “Tha Bella sa Bheurla Ghallta Brèagha agus ’s e iomairt ghasta a th’ ann  an seo, agus ’s e cothrom a th’ ann dèiligeadh ris an làimhseachadh mì-chothromach a tha 1.6m luchd-labhairt na Beurla Gallta a’ faighinn”.

Thubhairt Ruairidh MacÌomhair: “Tha mi air leth toilichte a bhith nam phàirt de sgioba deasachaidh Bhella Caledonia. Tha mi a’ dèanamh fiughair ri bhith ag obair còmhla ri Daibhidh Rothach agus Rhona Dhòmhnallach mar deasaichean na Gàidhlig, agus a bhith ag obair le deasaichean na Beurla Gallta. Tha Bella Caledonia aithnichte airson naidheachdas àrd-ìreach agus ùr-ghnàthach agus tha e a’ tabhann  cothrom air leth airson sgrìobhadh ùr sa Ghàidhlig, rud a thathar gu h-àraid a’ cur fàilte air aig àm nuair a tha naidheachdas Gàidhlig nam pàipear-naidheachd a’ crìonadh. Bidh Bella a’ tarraing air agus a’ cur ri àrainneachd bheairteach na cànanachais ann an Alba, a’ riochdachadh ghuthan bho air feadh na dùthcha.

Thathar a’ gairm seo aig àm nuair a tha an Scotsman air innse gun tig crìoch air an duilleagan Gàidhlig as dèidh 89 bliadhna, agus cuideachd nuair a tha ionnsaighean air cànain agus cultar na h-Alba air fàs bitheanta. Ged a bhios sinn a’ freagairt ris na h-ionnsaighean seo bidh am prìomh fhòcas againn air brosnachadh  agus a’ solair an t-seòrsa aithris agus beachdachaidh ris a bheil leughadairean Bhella Caledonia cleachdte, ach nar canain dhùthchasach. Bidh sinn cuideachd ag aithris mu fhoillseachaidhean, thachartasan, phròiseactan agus chuirmean ùra, le agallamhan agus altan mun ath-bheothachadh chultarail.

Tha am buidheann air aontachadh am modh-obrach a leanas. Tha ar cànain agus cultaran nam pàirt de dhùthchas agus oighreachd bheairteach; tha e ais-tharbhach (agus neo-eachdraidheil) aon a chur an aghaidh an tè eile. Tha ar cànain beò agus gan cleachdadh ann am beatha làitheil, agus mar sin chan eil e ciallach a bhith gan luach ann an co-theacsa traidiseanta a-mhàin, no a bhith beachdachadh orra mar rud a tha ceangailte ri aon àite.

Scots
Bella is delichtit tae annoonce a new strand o wark celebratin Gaelic and Scots language and culture wi regular content tae be published in baith languages and in ither forms (featuring poetry, music and visual airt).

The wark will be led by three commissionin editors, fae Gaelic: Ruaridh MacIver, Daibhidh Rothach and Rona Dhomhnallach and Billy Kay, Matthew Fitt and Janet Paisley fae Scots.

Editor Mike Small said:

“It’s an ootstandin swatch o folk that are jinin oor editorial team – we are gaun tae bring new richness and smeddum tae Bella’s cultural content and promotion o Scottish culture. We hae brocht thegither a wheen talentit contributors fae up and doon the kintrae tae create content and weelcome input and submissions fae ithers. It’s time tae tak a far mair gallus approach tae defendin and mair importantly celebratin oor cultural diversity.”

The annooncement follaes the Scotsman’s decision tae bring til an end its ain Gaelic pages efter 89 year and at a time when attacks on oor ain culture(s) hae become routine. While we wid aye repone til and ding doon sic attacks, oor main focus will be on celebration and giein folk the same Bella content o commentary and opeenion but in oor ain hamelt leids. We will be celebratin new publications, events, projects and concerts wi interviews and features reflectin the cultural revival and aw.

The group hae agreed the follaein warkin practice. That oor different leids and culturs are pairt o a rich continuum and heritage, it is coonter productive (and historically glaikit) tae pit yin agin the tither. Oor leids are leevin leids and yaised in everyday life, sae it maks nae sense tae ainly value them in a tradeetional context, nor tae hirsel them intae particular pairts o the country.