Orwell on the Coire a’ Bhreacain

COIRE A’ BHREACAIN

Sgrìobh Seòras Orwell 1984 air Eilean Diùra.
Chunnaic mi pìos mu a dhèidhinn air an tv o chionn greis.
Thachair tubaist bàta ris aig Coire a’ Bhreacain.
E fhèin, a mhac òg trì bliadhna dh’aois,
agus dithis dhaoine eile san eathar a bha seo
a chaidh a ghlacadh le sruthan-lìonaidh làidir
‘s a tharraing a dh’ionnsaigh a’ chuairt-slugain mhòir.
Bhris an cùl-mhotair dheth agus thuit e sa mhuir.
Ach rinn iad a’ chùis air iomramh gu creig leathann
far an deach an eathar fodha. Las iad teine an sin.
Ri h-ùine chaidh am faicinn le iasgairean giomaich.

Tha sinne dìreach às dèidh ar reifreann
air neo-eisimeileachd a chall.
Alba mar eathar air a dol fodha cha mhòr
ann an cuairt-shlugain Orwellach,
ann an Coire a’ Bhreacain de bhreugan.

Ach mar Orwell fhèin, cha deach ar bàthadh.
Ràinig sinn creag nas àirde na na garbh-thuinn.
Agus las sinn teine a tha a’ loisgeadh fhathast.

CORRYVRECKAN

George Orwell wrote his novel 1984 on the Island of Jura.
I saw something about it on tv recently.
He was in a boating incident by Corryvreckan.
Himself, his three-year-old son, and two other men
in this small boat that got caught by strong tides
and was drawn towards the great whirlpool.
The outboard motor sheered off and dropped into the sea.
But they managed to row to a rocky outcrop
where their boat sank. There they lit a fire
which was eventually spotted by lobster fishermen.

We have just lost our referendum on independence.
Scotland like a boat sinking, as it were,
in an Orwellian whirlpool,
in a Corryvreckan of lies.

Like Orwell himself, though, we were not drowned,
but landed on a rock higher than the waves.
And we lit a fire which still burns strong.

*

This poem was first published in the literary quarterly Northwords Now (Issue 32, page 9).

The online version of the magazine is free to read here –
http://northwordsnow.co.uk/issue32/

(NB Significant additional material on webpage not in actual mag, including English versions of Gaelic poems.)

Comments (3)

Join the Discussion

Your email address will not be published.

 1. Robert says:

  Mìorbhaileach! Wonderful!

 2. K.A.Mylchreest says:

  Glé mhath gun teagamh, ‘s toil leam … ach … carson a tha i ‘na bàrdachd an àite pròs?

  1. Fearghas MacFhionnlaigh says:

   Tha e gu dearbh glè fhaisg air rosg. Ghabhadh a leughadh mar rosg lom gun teagamh. Tha mi ag aontachadh leis a’ bhreithneachadh sin sa bhad.

   Ach is ann mar bhàrdachd nam inntinn a sgrìobh mi e. Chan eil na feartan bàrdail an seo cho follaiseach dhan t-sùil (gu h-àraid fo bhuaidh an deilbh-chamara air fòrmat an teacsa Gàidhlig). Ach ma rachas a leughadh gu h-àrd le cuideam, le ruitheam, agus le analachadh iomchaidh, oibrichidh e fhathast mar bhàrdachd air a’ chluais. Nam bheachdsa, co-dhiù.

   Mar a bhios làn fhios agadsa fhèin, sa chumantas leughaidh daoine pìos bàrdachd ann an dòigh eadar-dhealaichte bho rosg. Thèid barrachd fòcas a chur air gach facal (no fiù lìde) fa leth. Leughar (agus ath-leughar) na faclan ann an dòigh nas cùramaiche, le tòrr nas mò foighidinne. Tha fuaim nas cudromaiche san fharsaingeachd ann am bàrdachd, ged nach eil inbhe àrd aig fuaim ann fhèin san oidhirp neo-fhoirmeil chonaltrach a tha seo shuas.

   Ach seach sin uile, chanainn-se gur iad na prìomh-mheataforan (cuairt-shlugan, carraig, teine 7c) cnag na cùise sa phìos seo, ma ghabhas buadh bàrdail sam bith a lorg innte idir…

Help keep our journalism independent

We don’t take any advertising, we don’t hide behind a pay wall and we don’t keep harassing you for crowd-funding. We’re entirely dependent on our readers to support us.

Subscribe to regular bella in your inbox

Don’t miss a single article. Enter your email address on our subscribe page by clicking the button below. It is completely free and you can easily unsubscribe at any time.