2007 - 2022

Cosmhalachd an Taighe

This is a translation into Gaelic of a piece by SupGaleano of the Zapatisas, a kind of parable comparing our current economic and political structures to an unstable and poorly-built house. Subcomandante Galeano (or SupGaleano for short) is one of the leading figures and spokespeople in the Zapatisa insurgency and autonomous region. He used to go by the name Subcomandante Marcos, but Marcos was “retired” in 2014, and he took on the name of Galeano, in honour of a Zapatista activist and schoolteacher of that name who was murdered my right-wing paramilitaries. He was the leader of the EZLN in the 1994 insurgency and the peace negotiations. He has written extensively on anticapitalism and indigenous rights – not just in Mexico, but building links with other anticapitalist, antipatriarchal and indigenous autonomist movements around the world. He remains one of the leading intellectuals of what they call the “autonomous communities in rebellion”.

SupGaleano (air eadar-theangachadh bhon Spàinntis le sgioba Mhisneachd Dhùn Èideann.)

Bha sinne a bha aig a’ choinneamh a’ coimhead suas air prìomh-chabair an taighe. ’S docha gun robh sinn a’ gabhail suim gun robh an cabar fhathast shuas, fhathast seasmhach agus slàn; no ’s dòcha gun robh sinn a’ smaoineachadh ’s mathaid nach eil e a cheart cho seasmhach agus slàn ri sin, agus gum biodh e na b’ fheàrr sèithear a lorg na b’ fhaisge air an doras, deiseil airson teicheadh gu grad.

Ma dhìosgas an cabar, tha teans ann gum brisear e, thuirt an duine a bha a’ bruidhinn aig an àm.

Beagan na bu tràithe, dh’iarr an duine oirnn ar mac-meanmna a chleachdadh. Smaoinichibh gu bheil an siostam mar an taigh seo. Tha e ann gus am bi daoine a’ fuireach ann. Ach tha seòmar mòr, trom air a thogail air mullach an taighe, agus anns an t-seòmar sin tha fir agus mnathan, agus iad a’ dèanamh subhachais air sàilleibh ’s gu bheil iad cho beartach.

Cha robh feum ann ri innse, ach thug e rabhadh dhuinn co-dhiù, ag ràdh gun robh cus cuideim air prìomh-chabar an taighe. Cha deach an taigh a thogail bho thùs airson tòrr rudan troma a chur air a mhullach, agus bha an t-àrd-ùrlar far an robh na fir agus na mnathan ud a’ sabaid gus an rìgh-chathair fhaighinn dhaibh fhèin trom, glè throm, ro throm. Mar sin, cha do ghabh sinn iongnadh nuair a thòisich an cabar-taighe ri dìosgadh.

Dè nì sinn, ma-tha? dh’fhaighnich e, is e ag iarraidh smaoineachadh co-obraichail oirnn.

Smaoinich sinn air na roghainnean. B’ urrainn dhuinn an cabar ath-nearthachadh. Ma chuireas sinn barrachd taic dha an siud is an seo, bhiodh sinn a’ faothachadh beagan den chuideam, ach bhiodh sin a’ lughdachadh an rùm taobh a-staigh an taighe. Le barrachd agus barrachd ath-neartachaidh, cha bhi anns an taigh ach cuartan de thaicean agus de dh’obair-caraidh, gus nach bi àite sam bith ann airson cadal, còcaireachd, ithe, fasgadh fhaighinn bhon ghrèin no bhon uisge, cabadaich, cèilidhean no fois fhaighinn.

Cha bhi an taigh na thaigh tuilleadh. ’S e sin ri ràdh, an àite a bhith na àite-còmhnaidh, bidh e na àite gun raison d’être idir ach taic a thoirt dhan fheadhainn a tha shuas, gan cumail shuas far a bheil iad. Bidh muinntir na h-ìre ìsle ag obair agus a’ cosg an neirt agus an corp gus an structar a chàradh agus ath-neartachadh. Bhiodh sin na ghòraiche: chan uarrainn do neach sam bith a bhith a’ fuireach ann an taigh mar sin.

Nam biodh an fheadhainn a dhealbhaich an taigh air a bhith idir glic, chuireadh iad barrachd taic ris an ìre ìosal mus cuireadh iad barrachd cuideam air mullach an taighe. Ach cha do chuir. Bha iad air bhàinich le sannt, agus chuir iad barrachd agus barrachd rudan air a’ bhàrr – a’ mhòr-chuid dhaibh leòmach agus gun fheum sam bith.

Mu dheireadh thall, thàinig àm nuair a dhìchuimhnich muinntir na h-ìre àirde gun robh muinntir na h-ìre ìsle gan cumail suas. A bharrachd air a sin, thòisich iad ri smaoineachadh gur e coibhneas agus tròcair aca fhèin a bheathaich muinntir na h-ìre ìsle.

Tha e fìor nach robh muinntir na h-ìre àirde ach beag ann an àireamh, ach bha na rudan aca fada nas truime. Nan smaoineacheadh iad idir, chuireadh iad ath-neartachadh gu h-ìosal airson gach cuideam ùr a chuir iad gu h-àrd. Cha do rinn iad sin idir, agus a bharrachd air a sin, leis cho sanntach ’s a bha iad airson barrachd agus barrachd rudan fhaighinn gu h-àrd, thòisich iad ri na cabair-thaighe thoirt às a chèile. Agus fad na tìde, bha na cabair uile (agus a’ phrìomh-chabar gu h-àraidh) a’ lobhadh, oir ged a bha daoine ann aig an robh dleastanas airson an togalach a chumail slàn agus sàbhailte, bha iad a’ goid phàirtean den structar, agus a’ goid an airgid a bha air a chur fa leth gus na cabair a chumail suas.

Tha na daoine sin, na daoine a tha a’ dèanamh a-mach gu bheil iad a’ coimhead ris an togalach, airidh air iomradh sònraichte. ’S e seo cnag na cùise: chan eil iad a’ coimhead ri dad ach na tha ann mar-thà. A bharrachd air a sin, tha iad a’ spuinneadh phìosan à structar an togalaich. Agus, mar gum biodh iad ann am bròn-chomadaidh, tha iad daonnan ri strì nam measg fhèin, gach fear is tè ag iarraidh gum faigh iad fhèin làmh an uachdair anns a’ mhèirle. Mar sin, an dràsta ’s a-rìthist, bidh iad a’ dol am measg muinntir na h-ìre ìsle, a’ sìreadh moladh agus bhòtaichean orra. Tha iad a’ feuchainn ri toil muinntir na h-ìre ìsle a cheannach le tiodhlacan. Ach is ann le airgead a ghoid iad bho mhuinntir na h-ìre ìsle a tha iad gan ceannach.

Agus nuair a tha iad air an socrachadh ann an oifis, chan eil iad a’ dèanamh dad ach a’ toirt seachad òraidean agus a’ goid phìosan de na ballachan agus na buill-àirneis – agus fiù ’s an làr!

A bharrachd air a sin, tha an làthaireachd fhèin aca a’ cur barrachd agus barrachd cuideam air mullach an taighe. Gu deimhinne, ’s e an obair aca a bhith a’ lagachadh na tha gu h-ìosal, agus a’ neartachadh na tha gu h-àrd.

Co-dhùnadh: tha e coltach gun tuit an taigh seo. Bidh seo dona gu leòr airson muinntir na h-ìre àirde; bidh e fada, fada nas miosa airson muinntir na h-ìre ìsle.

Ach dè am feum a th’ ann a bhith a’ coimhead ri taigh nach eil na thaigh tuilleadh?

Sin e gu dìreach: ghluais smaoineachadh co-obrachail bho bhith a’ lorg dhòighean air an structar a chumail seasmhach gu ceistean a thogail air a raison d’être. Cha do thachair sin sa bhad, gu nàdarra. Thòisich e nuair a dh’iarr cuidegin: Ceart ma-tha. An ìre ud os ar cionn – ciamar a tha i ann shuas, agus carson? Dè an adhbhar a tha i ann? Dè tha i a’ dèanamh?

Agus thuirt cuidegin eile: Agus na daoine ud shuas, iadsan a tha ag ràdh gu bheil iad a’ coimhead ris an togalach – ged a tha e soilleir nach eil iad a’ dèanamh sin idir – carson a tha iad an sin shuas?

Airson rudan a thoirt gu crìoch, thuirt cuidegin eile: Ceart ma-tha, ma bhios sinn a’ togail cheistean: dè am feum a th’ ann an taigh mar seo? An àite a bhith a’ smaoineachadh air na tha againn ri dhèanamh gus nach tuit an làr ud shuas oirnn, agus air a h-uile rud seo shìos – nach smaoinich sinn air taigh eile a thogail, taigh ùr? Bhiomaid ag atharrachadh mar a tha sinn gar n-eagrachadh fhèin, mar a tha sinn ag obair, mar a tha sinn beò.

(Earrann bhon leabhar El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, 2015)

Airson barrachd fiosrachaidh

http://www.autonomous.org.uk/edinburgh-chiapas-solidarity-group/
https://ukzapatistas.wordpress.com/edinburgh/

Misneachd Dhùn Èideann
@MisneachdDE
www.facebook.com/MisneachdDE

[photo credit (Jose Villa) at VillaPhotography – own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7320193]

 

Join the Discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help keep our journalism independent

We don’t take any advertising, we don’t hide behind a pay wall and we don’t keep harassing you for crowd-funding. We’re entirely dependent on our readers to support us.

Subscribe to regular bella in your inbox

Don’t miss a single article. Enter your email address on our subscribe page by clicking the button below. It is completely free and you can easily unsubscribe at any time.