Smuaintean, fo Ghlasadh-Sluaigh

Fiona MacIsaac explores the impact that the lockdown has had on her mental health. Isolated in a way in which is multi-layered, from friends and events on the mainland, the sense of loneliness is only heightened. Time has lost its rigidity and seems to stretch into one infinite day. Current events feel distant but still filter through into your anxiety. There is hope on the horizon though, with Lockdown restrictions lifting and being able to see family and friends in real life rather than through a screen. This prospect is what’s keeping the cianalas from being overwhelming.

Feumaidh mi aideachadh an toiseach nach eil a’ bliadhna seo air a dhol mar a bha dùil agam ach anns a’ mhìos a chaidh seachad bha rudan a’ tòiseachadh air gluasad nam bheatha. Bha dòchas mòr agam airson 2020, ach thachair an Còrona-bhìoras agus a-nis, air sàilleabh sin, tha gnothaichean air a dhol bun-os-chionn. Bha e doirbh dhomh sgrìobhadh air iomadach dòigh ach an t-adhbhar as motha ‘s e gu bheil truime-inntinn air buaidh a thoirt orm gu pearsanta. Chan eil mi ag iarraidh sin a chumail dìomhair idir, ged nach eil mi air aideachadh chun an-dràsta fhèin, agus dh’fhaodadh gu robh e ag obair orm airson greis mhòr tron ghlasadh-sluaigh. Bhon chaochail mo sheanair, a bha mi gu math faisg air, tron Nollaig an uiridh. Beag air bheag, tha e a’ dèanamh obair chruthachail sam bith doirbh dhomh an-dràsta. Bha còir agam am pìos seo a chur a-mach bho chionn fhada ach bha an t-aithreachas ga chumail bhuam – sin agad mise fo dhuilgheadas slàinte inntinn. Tha gach facal doirbh a sgrìobhadh, seach nach eil mi eòlach air sgrìobhadh pearsanta mar seo ach tha mi a’ smaointinn gu bheil e cudromach do chuideigin na faireachdainnean seo a chur sìos ann an sgrìobhadh.

Leis an sin, a’ chiad puing: an fhaireachdainn gu bheil còir againn a bhith ag obrachadh air sàr-obraichean cruthachail fhad ‘s gu bheil sinn fo ghlas. Mar eisimpleir:  carson nach eil thu a sgrìobhadh an Decameron agad fhèin? Seall! Sgrìobh Uilleam Shakespeare King Lear fhad ‘s gu robh a’ phlàigh anns an t-sluaigh! Carson a tha thusa cho leisg? Nach robh fios agad gum bi sinn a sgrùdadh dè na rinn thu feuch gum bi thu “marketable” tron ghlasadh-sluaigh? Siuthad! bi feumail; bi feumail airson an t-siostam chalpaich. Tha seo mì-chàilear; tha daoine a’ call charaidean agus teaghlach ri linn a’ ghalair seo, carson a dh’fheumas daoine a bhith gan sàthachadh eadar a bhith cumail a’ dol a’ dèanamh rudan a nì iad nas “fheumaile” airson prothaid fhaighinn às? Nach fhaod sinn dìreach mionaid neo dhà, latha neo dhà, neo fiù ’s mìos neo dhà a ghabhail far am bi sinn a coimhead às dèidh ar slàinte inntinn, a bhith coibhneil dhuinn fhèin agus a chèile? Ach feumaidh sinn àrainn a chumail gun sàraich sinn sinn fhèin, ach an uair sin nuair a nì sinn ar sàrachadh, dè an uair sin? Dè freagairt a th’ “aca” – an e gu bheil sinn dìreach nar n-innealan airson calpachas?

Ach, tha fhathast bidh na freumhan aig an t-siostam chalpach a’ bristeadh a-mach ann an dòighean a tha an toiseach a’ coimhead cuideachail. Ciamar as urrainn dhut a bhith cruthachail anns an àm seo; dè ‘s urrainn dhut a cheannach airson nach bi thu brònach (ann an dòigh nach do smaoinich thu air roimhe); dìreach dèan rudeigin thoradh cha bhi thu ag iarraidh tighinn a-mach air an taobh eile gun sgil ùr (dèan cinnteach gur e sgil a tha freagarrach airson an t-saoghail chalpaich a th’ ann ge-tà!). Ach tha tòrr daoine, agus mise nam measg, a’ faireachdainn mar nach urrainn dhaibh mòran a dhèanamh. Tha e doirbh obair a dhèanamh; tha e doirbh coimhead air adhart ro fhada. Aon latha bidh thu a’ faireachdainn dòchasach, mar gum bi cùisean a’ fàs nas fhasa agus gun tig an saoghal tron an strì seo le dòighean ùra obrachadh, le na daoine fhèin a’ faighinn prìomhachas. Ach, an ath mhionaid leughaidh mi rudeigin a leigeas sìos mo dhòchas…

Gun teagamh, ’s e àm neònach a th’ ann: tha e neònach dhan a h-uile duine, tha sinn air ar cumail fada air falbh bho chèile ach aig an aon àm, le teicneòlas, faisg. Ach chan eil e gu leòr, ged a tha saorsa agamsa far a bheil mi ann an Uibhist seach mar a bhiodh e air tìr-mòr, tha mi ag ionndrainn a bhith còmhla ri caraidean, chì mi cuid aca air cùl sgrìn ach chan eil dad ann coltach ri bhith gàireachdainn còmhla agus a’ còmhradh.  Tha seòrsa de chianalas air tighinn thairis orm nuair a smaoinicheas mi air sin.

Tha faireachdainn throm orm leis cho sochair ’s a tha an t-àite; chan e àite trang a th’ ann an Uibhist a Tuath co-dhiù ach tha seo diofraichte. ‘S e an dragh, tha e a’ laighe orm, ged a tha rudan ann a thogas m’ inntinn bho àm gu àm, tha e fhathast ann. Chan eil a’ bhìoras air an t-eilean seo a ruighinn fhathast, a rèir coltais, ach dh’fhaodte gun tig e. Ach an-diugh, tha a’ ghrian a-mach, ‘s e latha eireachdail a th’ ann, agus tha seachdain dhen t-sìde seo romhainn co-dhiù: cha shaoileadh tu gu bheil dad ceàrr air an t-saoghal. Ach, tha gu leòr ceàrr; man nach e Donald Trump èigheach an aghaidh “luchd” Antifa, nuair a tha na daoine a’ fulang fon t-siostam a tha e fhèin air a bheartas a dhèanamh às, neo an dòigh a tha an siostam a th’ againn a’ toirt prìomhachas do na billionaires, leithid Elon Musk agus Jeff Bezos, na margaidean agus an t-airgead fhèin ro na daoine – rud olc agus rud nach mair.

Dè mar a tha e coltach ris a bhith air eilean far nach do ruig an tinneas fhathast? Tha sinn ann an suidheachadh àraid an-seo – dh’fhaodadh tu a ràdh gur e an t-àite as fheàrr airson “lockdown” leis cho iomallach ‘s a tha an t-àite. ‘S dòcha gun fhaic sibh daoine ag ràdh gu bheil an sluagh anns na h-eileanan eòlach gu leòr air “isolation”. Ach tha fhathast tha faireachdainn ann (a tha mise a’ faireachdainn co-dhiù) mar gu bheil sinn dìreach a’ feitheamh airson stuagh a’ choròna briseadh air ar n-eileanan. Ach dhomhsa, ‘s e smaoin a th’ ann a tha a’ tighinn agus a’ falbh ach tha mi air mothachadh nach eil e air falbh cho luath sna làithean a tha air a dhol seachad. Tha mar a tha sinn a’ mothachadh air ùine, air tìde, ag atharrachadh bho latha gu latha; tha e lastaig, sùbailte. Chan eil mi cinnteach dè an latha a th’ ann uaireannan. Chan eil mi cleachdte ris an seo – tha mi cleachdte ri bhith trang, ri m’ inntinn a chumail trang gu h-àraid. Chan eil mi dol a dh’fhàs cleachdte ris, ach tha fios agam gu bheil feum air. Bhiodh barrachd buaidh aig call a’ ghinealaich as sine, agus a dh’fhaodte a bhith ann fhathast mura bi sinn faiceallach, orm agus air a’ choimhearsnachd na tha mìos na dhà de ghlasadh.

Ciamar as urrainn dhuinn cumail a’ dol mar a bha, às dèidh seo? Tha fhios gu faicear nach urrainn dhuinn – bha an saoghal tron bhìoras briste, agus ’s e an siostam neo-libearalach, calpach a bha a’ cur barrachd luach air na b’ urrainn dha faighinn a-mach à duine nan duine fhèin a bu choireach. Dh’fhaodadh tu ràdh gu bheil mi robh làidir an sin, ach tha mi fhìn den bheachd gu bheil mi a’ cumail air ais agus gu bheil cuid ann a chanas nach eil mi a’ dol fada gu leòr.

Feumaidh an siostam neo-libearalach tuiteam. Feumaidh dòighean ùra fhaighinn airson cumail a dol, cuiridh mi geall ort nach e na calpairean  a chumas taic ribh. Dè a bheir e? Bhìoras eile, atharrachadh na gnàth-sìde, gu brith dè thachras chan eil an dòigh a tha an saoghal ag obrachadh an-dràsta math gu leòr airson slàinte dhaoine: nar bothaig, ‘s nar n-inntinn. Tha sinn air faicinn bho chionn cola-deug cho cugallach ‘s a tha an saoghal a tha na calpairean air a thogail.

Ach crìochnachaidh mi leis an seo, rud is dòcha a bheir dòchas dhuibh: bidh sinn uile còmhla fhathast, ‘s dòcha gum bi greiseag ann mus am bi sinn uile le chèile ach chì mi sibh air an taobh thall. Beò an dòchas, gu h-àraid mu bhios àite air fhàgail dhomh air an aiseag.

 

Comments (3)

Join the Discussion

Your email address will not be published.

 1. Andy Anderson says:

  Tha mi a’tuigsinn cho dhoirbh a bha e dhut a bhith a’sgríobhadh an píos seo. Uill, mar a that thu fhéin ag rádh Sgríobh Shakespeare ‘King Lear’ fhad’s gu robh a’phláigh anns an sluaigh. Tha mi an dóchas a h-uile lá sona dhut ‘s gun lá idir dona dhut.

  Andy Anderson

 2. George Gunn says:

  It’s not easy, Fiona, but you must keep going. What you have to say is important and articulate – in any language. I wish you well. What helps me is to have a writing plan, which can even be just a piece of paper with some headings or titles on it. Everybody does it differently. We make the new times together.

 3. Catrìona says:

  Mòran taing airson seo a’ sgrìobhadh. Tha mise air a bhith a’ faireachdainn coltach ri seo gu tric. Uaireannan, tha mi draghail nach bi e comasach dhomh a dhol air ais gu beatha trang anns an t-siostam calpachas. Aig amannan eile tha mi an dòchas nach urrainn dhomh. Chan eil mi ag iarraidh a bhith a’ gabhal pàirt ann an t-siostam nach eil math dhomh no don t-saoghal. Chan urrainn dhuinn a dhol air ais.

Help keep our journalism independent

We don’t take any advertising, we don’t hide behind a pay wall and we don’t keep harassing you for crowd-funding. We’re entirely dependent on our readers to support us.

Subscribe to regular bella in your inbox

Don’t miss a single article. Enter your email address on our subscribe page by clicking the button below. It is completely free and you can easily unsubscribe at any time.