2007 - 2021

Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

‘Donald John MacDonald’s account, published bilingually in Gaelic and English, of the grim privation of prisoner of war camps during the Second World War resounds with the spirit, humour and sense of comradeship of men who refused to be cowed by their captors.’

Read it here on ISSUU.

Comments (2)

Join the Discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Neil McRae says:

    Leugh, bho chionn fichead bliadhna

  2. Fionnghal says:

    hi Neil, ‘s e an rud a chuireas dragh orm ‘s gu bheil mi a’ faighinn brath bho Bhella chòir a’ toirt gu m’ aire gu bheil colbh ùr – sa Bheurla – air nochdadh ann, an-dà, a chuid ‘s motha dhiubh, co-dhiù. Ach, feumaidh mi an làrach a rannsachadh feuch an do sgrìobh duine dad sa Ghàidhlig, rud nach eil a’ tachairt ach ainneamh gu mì-shealbhach! Saoil carson nach eil sinn a’ faighinn brath mu na colbhan Gàidhlig? A bheil thusa? Tha mi air na bocsaichean a chomharrachadh. ‘S ma dh’fhaoidte gu bheil feadhainn eile ann nach eil gam faighinn a-bharrachd.
    Mo leisgeulan nach do fhreagair mi thu mun bhlog agad. Tha mi feuchainn ri cumail air falbh bhon choimpiutair gus fois a thoirt gu caol nan dòrn agam a tha a’ fulang bho bhith a’ taidhpeadh cus! 🙁 Saoil ciamar a chanas mi ‘repetitive strain injury’ sa Ghàidhlig?
    Tha mi an dòchas gu bheil thu a’ cumail gu math.

Help keep our journalism independent

We don’t take any advertising, we don’t hide behind a pay wall and we don’t keep harassing you for crowd-funding. We’re entirely dependent on our readers to support us.

Subscribe to regular bella in your inbox

Don’t miss a single article. Enter your email address on our subscribe page by clicking the button below. It is completely free and you can easily unsubscribe at any time.